Agencja Allianz - Damian Klimczak

Ubezpieczenia Firmy

Ubezpieczenia Firmy

Podstawową przy wyborze ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MIŚ) ma analiza oferty, dostępnych na rynku, ubezpieczeń. Duże znaczenie ma również właściwe zdiagnozowanie potrzeb własnej firmy. Odpowiedni wybór ubezpieczenia dla firm zabezpieczy jej działanie w przyszłości jak i pozwoli uniknąć wielu nerwowych sytuacji.

Polisy MIŚ zapewniają ochronę prowadzącym działalność gospodarczą. Zapewniają środki w momencie gdy powstała szkoda na mieniu firmy lub na skutek działalności firmy (w tym działań pracowników) osoba trzecia poniosła jakąś szkodę. Ubezpieczenia tego typu jednocześnie zapewniają ochronę majątku firmy jak i ochronę OC. Ubezpieczenie chroni majątek firmy przed ogniem, zalaniem, kradzieżą, zniszczeniem, szkodami powstałymi w transporcie towarów… Jak każde ubezpieczenie tak i polisa MIŚ ma wyłączenia, wszystkie one zostały zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Najważniejsze wyłączenia od szkód powstałych na (za szkody te w ramach polisy MIŚ ubezpieczyciel nie odpowiada):

 1. uprawach roślinnych, drzew, krzewów, zwierząt,
 2. przedmiotach zabytkowych, dziełach sztuki, kolekcjach,
 3. papierach wartościowych, kartach płatniczych, kredytowych, debetowych,
 4. aktach, dokumentach, rękopisach, danych zawartych na nośnikach informacji,
 5. programach komputerowych - chyba że stanowią środki obrotowe,
 6. w mieniu nieokreślonym we wniosku ubezpieczeniowym albo nieprzypisanym do siedziby - lokalizacji ubezpieczanej firmy, jako miejsce ubezpieczenia,
 7. powstałe w mieniu pracowników,
 8. w budynkach lub budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz wybudowanych bez wymaganego zezwolenia,
 9. budynkach lub budowlach w trakcie trwania budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy,
 10. pojazdach mechanicznych podlegających rejestracji, chyba że są towarem w firmie – nabyte zostały w celu odsprzedaży.

Ponadto ubezpieczenie MiŚ nie obejmuje w swoim zakresie OC szkód będących skutkiem:

 1. umyślnego działania lub zaniechania oraz rażącego niedbalstwa ubezpieczonego oraz osób za które ponoszą odpowiedzialność.
 2. za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym,
 3. działania energii jądrowej,
 4. którego skutki wynikają z naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją,
 5. za zdarzenia skutkujące odpowiedzialnością cywilną w ramach obowiązkowych ubezpieczeń OC,
 6. którego skutkiem jest obowiązek zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar umownych,
 7. powodującego szkodę której rozmiar nie przekracza określonego w umowie progu odpowiedzialności ubezpieczyciela (franszyza integralna),
 8. działań wojennych,
 9. za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej,
 10. związanego z użytkowaniem środka transportu (pojazdu) niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek złego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu (ubezpieczenie cargo);
 11. związanego z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych,
 12. związanego z działaniem środków wybuchowych, z emisją lub wyciekiem substancji niebezpiecznych,
 13. powstałym w związku z terroryzmem, sabotażem, zamieszkami społecznymi, strajkami,

Wszystkie te wyłączenia dotyczą podstawowych wariantów ubezpieczeń dla firm. Wszyscy którzy chcą się ubezpieczyć powinni skorzystać z porad agenta. Przy jego pomocy mogą dobrać taką polisę która w sposób kompleksowy zabezpieczy firmę przed wszelkimi ryzykami. Pełne bezpieczeństwo firmy można osiągnąć na trzy sposoby.

Można dobrać sobie maksymalny wariant ubezpieczenia, uzupełnić tańszą polisę klauzulami dodatkowymi lub wybierając wyższy wariant dodatkowo uzupełnić go klauzulami dodatkowymi.

Dla tego warto umówić się wcześniej z doradcą i poświęcić trochę czasu na rozmowę. Zaowocuje to później doborem najbardziej optymalnego ubezpieczenia.

Niezbędne minimum czynności które powinniśmy wykonać przed podjęciem wyboru rodzaju ubezpieczenia to skontrolowanie:

 • zakresu udzielonej ochrony,
 • wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 • sposobu oraz systemu oszacowania wartości szkody,
 • stosowanego w umowie systemu franszyz oraz udziałów własnych.

Dobór ubezpieczenia firmy nie powinien być nigdy oparty na cenie ubezpieczenia. Nie można kupić dobrego taniego ubezpieczenia. Ubezpieczenia firm mogą pociągnąć za sobą konieczność wypłacania wysokich sum. To ryzyko musi się skalkulować ubezpieczycielowi. Tania polisa najpewniej nie będzie chroniła firmy przed najczęstszymi i najdroższymi zdarzeniami. Dlatego warto zapłacić więcej i mieć pewność, że w problematycznym momencie będziemy mogli liczyć na wsparcie naszego ubezpieczyciela. A nasza firma szybko powróci do przerwanej działalności.

Ubezpieczenie kosztów obsługi sporów podatkowych - Allianz Podatnik

Oprócz ubezpieczeń firmy, czy pracowników warto zabezpieczyć siebie na wypadek sporów podatkowych.

Żyjemy niestety w kraju gdzie prawo skarbowe często się zmienia, gdzie urzędnicy indywidualnie interpretują przepisy. W takich okolicznościach trudno nie popełnić jakiegoś błędu. W takim wypadku może nam pomóc ubezpieczenie Allianz Podatnik.

Polisa przeznaczona jest dla każdego przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, rodzaju działalności lub branży.

Ubezpieczenie chroni przed ponoszeniem kosztów w trakcie prowadzenia spraw skarbowych. Przedsiębiorca może liczyć na pokrycie kosztów pomocy prawno-podatkowej, skarbowej i sądami administracyjnymi.

Ma on też fachowe wsparcie podczas kontroli w firmie, oraz:

 • ochronę wszystkich nieprzedawnionych obowiązków ubezpieczeniowych,
 • możliwość zgłoszenia 3 sporów w trakcie roku polisowego i objęcie ochroną egzekucji należności podatkowych,
 • brak limitu sumy ubezpieczenia – Allianz pokrywa wszystkie koszty sporu,
 • możliwość rozszerzenia ochrony o 3 dodatkowe spory z ZUS i dodatkową ochronę dla członków zarządu spółek kapitałowych,
 • możliwość rozszerzenia zakresu o spory w życiu prywatnym.
© 2019 Ubezpieczenia Bielsko-Biała. All Rights Reserved. Designed By Pipe Fiction