Agencja Allianz - Damian Klimczak

Ubezpieczenia Samochodu

Kiedyś posiadanie jakiegokolwiek samochodu było u nas w kraju luksusem. W tej chwili praktycznie każda pracująca osoba może sobie pozwolić na zakup sprawnego samochodu. Należy pamiętać, że sam zakup to nie cały koszt, każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC, nie jest ważne czy samochód jest uszkodzony, rozbity. Gdy mamy samochód nowy, drogi lub zabytkowy warto pomyśleć o polisie AC. Ubezpieczenie AC jest nieobowiązkowe, ale posiadanie go może nas uchronić przed wieloma zmartwieniami. Dzięki ubezpieczeniu AC nawet jeżeli spowodujemy wypadek, będziemy mogli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, naprawić swój samochód. W dobrych towarzystwach ubezpieczeniowych do AC dodawane jest Assistance. Jest to pomocny dodatek dzięki któremu w razie awarii lub kolizji będziemy mieli zapewnioną pomoc. Jeżeli chcemy kompleksowo zabezpieczyć siebie i pasażerów naszego samochodu warto pomyśleć również o ubezpieczeniu NNW. Przy pomocy tego ubezpieczenia możemy opłacić koszty leczenia lub rehabilitacji po ewentualnym wypadku. Przed zakupem ubezpieczeń OC, AC, NNW i Assistance należy zwrócić uwagę na szereg szczegółów. Pozwoli nam to w przyszłości uniknąć nerwów i rozczarowań.

Ubezpieczenia OC

Bez ważnego ubezpieczenia OC nie możemy poruszać się żadnym pojazdem mechanicznym po drogach publicznych – odnosi się to do pojazdów zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Obowiązek ubezpieczenia OC wynika z ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ostatnia zmiana w przepisach nastąpiła 11 lutego 2012 roku. Ustawa ta ustala wysokość górnej granicy wypłat. W odniesieniu do szkód osobowych wynosi ona 5 000 000 euro na jedno zdarzenie (wypadek), a w odniesieniu do szkód majątkowych 1 000 000 euro na jeden wypadek.

Ubezpieczenie OC zabezpiecza kierowcę przed koniecznością wypłat osobie poszkodowanej w wypadku. Polisa tego typu nie zabezpiecza w przypadku uszkodzenia własnego pojazdu lub w przypadku działania innych sił np. przyrody. Z ubezpieczenia OC nie skorzystamy również w przypadku gdy zostanie nam skradziony samochód lub zostanie on w jakikolwiek sposób unieruchomiony – awaria, wypadek. Dla większości kierowców podstawowym kryterium przy wyborze ubezpieczenia jest cena. Zasadniczo jest to dobry parametr przy dokonywaniu wyboru zakupu polisy. Zakres oraz wysokość wypłat zostały uregulowane w przepisach prawa. Są one jednakowe w przypadku wszystkich ubezpieczycieli.

Ale jak to mówią diabeł tkwi w szczegółach. Towarzystwa ubezpieczeniowe kalkulując wysokość polisy biorą pod uwagę wiele informacji: kontynuację, zniżki za bezszkodową jazdę, rodzaj płatności – raty, płatność online. Często brana też jest informacja, czy posiadamy inne ubezpieczenie w tym towarzystwie. Te wszystkie zmienne mogą znacząco wpłynąć na cenę początkową. Przy wyborze, trzeba również zwrócić uwagę na opinię innych ubezpieczonych, na temat danego towarzystwa. Wiele negatywnych wypowiedzi na forach, czy w mediach społecznościowych powinno nam kazać się zastanowić, czy zaoszczędzenie kilkudziesięciu złotych, warte jest naszych późniejszych nerwów i kłopotów. Ważną informacją jest, że żaden z ubezpieczycieli nie może odmówić zawarcia polisy OC. Warunki na jakich zawierane jest ubezpieczenie OC zostały zawarte w przepisach, lecz polisy OC mają również katalog wyłączeń. Wszystkie wyłączenia zawarte są w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Agent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest podać klientowi wszystkie możliwe wyłączenia. Jeżeli w momencie oceny zdarzenia ubezpieczyciel stwierdzi, że zdarzenie nastąpiło w wyniku działania siły z listy wyłączeń, może on odmówić wypłaty zadośćuczynienia. Wszystkie wyłączenia w polisie OC są identyczne u wszystkich ubezpieczycieli i ich zakrez regulowany jest ustawowo.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności, gdy:

 1. Kierowca uszkodzi mienie posiadacza pojazdu.
 2. Powstały szkody w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu.
 3. Nastąpi utrata gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów, zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych itp.
 4. Szkody polegają na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. Inne zastrzeżenie traktuje o możliwości dochodzenia przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwrotu wypłaconego ubezpieczenia.

Może się tak zdarzyć w przypadku, kiedy kierujący:

 1. Wyrządził szkodę umyślnie, po spożyciu alkoholu, po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.
 2. Ukradł samochód którym spowodował szkodę.
 3. Prowadził pojazd bez prawa jazdy.
 4. Uciekł z miejsca wypadku.

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność każdej osoby kierującej która wyrządzi szkodę osobie trzeciej. Do odszkodowania z polisy OC zaliczane są też zdarzenia które powstały w trakcie lub w związku z wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdu, bezpośrednim jego załadowywaniem lub rozładowywaniem, zatrzymaniem lub postojem.

Ubezpieczenia AC

Na wybór towarzystwa ubezpieczeniowego przy zakupie ubezpieczenia OC ma głównie wpływ cena polisy. Ubezpieczenie AC dobieramy winny sposób. W trakcie analizy ofert musimy brać pod uwagę cenę ale również potrzeby. Polisy AC posiadają różne zakresy ochrony. Tanie i proste polisy zabezpieczają nas wyłącznie w zakresie kolizji lub wypadku, a nie obejmują swoim zakresem kradzieży. Zdarza się, że dobre towarzystwa ubezpieczeniowe do polisy AC dodają Assistance, ale i ono występuje w kilku wariantach.

Oferta ubezpieczeń AC na naszym rynku jest dość zróżnicowana, a przy jej porównywaniu trzeba zwrócić uwagę na:

 1. tryb i metody rozliczania szkód,
 2. zasięg terytorialny działania polisy,
 3. sumę ubezpieczenia (kwoty, do wysokości której ubezpieczyciel ponosi koszty),
 4. udział własny w szkodzie.

Ubezpieczenia NNW

Polisa NNW gwarantuje nam wypłaę środków w przypadku powstania trwałych uszkodzeń po nieszczęśliwych wypadkach (osoba ubezpieczona została poraniona, nabawiła się rozstroju nerwowego lub poniosła śmierć). Nieszczęśliwy wypadek nie ma definicji w kodeksie cywilnym. Daje to swobodę Towarzystwom przy tworzeniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dla tego zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli jest bardzo odmienny.

Generalnie ubezpieczyciele przyjęli, że NNW podlegają zdarzenia:

 1. wywołane czynnikami zewnętrznymi tzn. takimi, które swoje źródło mają poza ciałem człowieka;
 2. występujące w sposób nagły, natychmiastowy i nieprzewidywalny;
 3. występujące wbrew woli poszkodowanego;
 4. powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego lub jego śmierć.

Tak samo stało się z definicją pojęcia ruchu pojazdu gdzie zarówno prawo ubezpieczeniowe jak i orzecznictwo przyjęło rozszerzone pojęcie ruchu pojazdu. Z tego też względu ubezpieczyciele w ramach NNW honorują również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu tzn. bezpośrednio związane z jego użytkowaniem – podczas wsiadania i wysiadania, bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu bądź podłączonej do niego przyczepy, podczas przebywania w pojeździe w czasie postoju i naprawy w drodze oraz w trakcie postoju oraz wskutek upadku, pożaru lub wybuchu tego pojazdu. Czyli cały zakres który został wyłączony z ubezpieczenia OC.

Assistance

Dobierając Assistance mamy bardzo dużą różnorodność ofert. Niektórzy ubezpieczyciele oferują Assistance jako dodatek do AC. Ale warto sprawdzić zakres takiego Assistance. W wariantach podstawowych Assistance bywa bardzo okrojone i ma wiele wyłączeń np. holowanie jedynie po kolizji, a nie w momencie gdy zepsuje nam się samochód lub holowanie z oznaczoną minimalnie odległością od miejsca zamieszkania. Pełne Assistance posiadają bardzo szeroki wachlarz usług: holowanie pojazdu w każdym przypadku unieruchomienia, hotel, pojazd zastępczy, pomoc w wypadku uszkodzenia koła lub problemu z odpaleniem samochodu… Jeżeli często i dużo poruszamy się samochodem w kraju jak i poza jego granicami powinniśmy wybrać rozszerzony wariant Assistance. Zwłaszcza za granicą nieocenione może stać się to zabezpieczenie. Chroni ono nas od nieprzewidzianych kosztów holowania, wynajęcia samochodu zastępczego lub noclegów na miejscu.

© 2019 Ubezpieczenia Bielsko-Biała. All Rights Reserved. Designed By Pipe Fiction